گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1396/07/30 - 22:54
كد :188

نکات اجرایی آرماتوربندی

آرماتوربندی

آرماتوربندی از حساس‌ترین و بادقت‌ترین قسمت‌های ساختمانی بتنی است. زیرا‌ تمامی نیروهای کششی در ساختمان به وسیله آرماتورها تحمل می‌شود. بدین لحاظ در اجرای آرماتوربندی ساختمان‌های بتنی باید نهایت دقت و حوصله به عمل آید.

‌آرماتوربندی کاری تخصصی بوده و دقت و نظارت جدی بر آن الزامی است. در برخی شرایط تمام مقاومت فونداسیون را آرماتورها تامین می‌کنند. مهندسین ناظر موظف هستند قبل از اجرای بتن ریزی از آرماتوربندی فونداسیون بازدید به عمل آورده و تا پایان بتن ریزی نظارت مستمر و مستقیم داشته باشند. ‌

نکات اجرایی آرماتوربندی

نکات مهم درباره آماتور بندی

 

خم کردن آرماتورها

ضوابط در خم کردن آرماتور

وصله آرماتورها

وصله پوششی

وصله‌های جوشی

به طوی کلی استفاده از جوش در اتصال دو آرماتور دارای شرایط ویژه‌ی است. روش‌های متداول برای وصله‌های جوشی عبارت است.

وصله‌های مکانیکی

مزایای استفاده از اتصالات مکانیکی نسبت به اتصال اورلب

وصله‌های اتکایی

در وصله‌های اتکایی ضوابط کلی زیر باید رعایت شود.

ضوابط در وصله کردن آرماتورها

آرماتور گذاری شالوده‌ها

انواع آرماتور استفاده شده در شناژ

وظایف آرماتور طولی

وظایف آرماتور عرضی

آرماتور عرضی را خاموت می‌گویند. بسته به نوع شکل هندسی ستون از خاموت‌های مختلفی استفاده می‌شود. برای ساخت شمع‌ها و ستون‌های استوانه‌ای یا دایره‌ای شکل از خاموت‌هایی دایره‌ای شکل به نام دورپیچ یا اسپیرال استفاده می‌کنند.

نحوه اجرای آرماتور بندی ستون

برای آرماتور بندی ستون مراحل زیر انجام می‌شود.

حداقل پوشش محافظ بتنی روی آرماتور

پوشش بتنی آرماتورها عبارت است از حداقل فاصله رویه آرماتور اعم از طولی و عرضی تا نزدیک ترین سطح بتن. نظر به اهمیت این پوشش در حفظ و نگهداری آرماتورها و نهایتاً عمر مفید سازه بتنی‌، پیمانکار باید نهایت دقت را در نصب آرماتور و نیز ریختن و متراکم نمودن بتن به عمل آورد تا باعث جابجایی و تغییر محل آرماتورها نشود. در صورت عدم وجود حداقل پوشش بتنی در نقشه‌های اجرایی و دستوالعمل‌ها، رعایت مندرجات این قسمت الزامی است.

ضوابط پوشش بتن

نکات اجرایی

نويسندگان شرکت دال ماندگار
ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ